Håndtering af patienter med lænderygsmerter

Håndtering af patienter med lænderygsmerter

(Download pdf)
Håndtering af patienter med lænderygsmerter i Region Syddanmark. Et kvalitetsudviklingsprojekt for kiropraktorer, fysioterapeuter, praktiserende læger og Rygcenter Syddanmark.
Defensiv medicin  i almen praksis - København

Defensiv medicin i almen praksis - København

(Download pdf)
Defensiv medicin i almen praksis - København
Defensiv medicin  i almen praksis

Defensiv medicin i almen praksis

(Download pdf)
Defensiv medicin i almen praksis
Implementering af klinisk ultralyd  i almen praksis

Implementering af klinisk ultralyd i almen praksis

(Download pdf)
Implementering af klinisk ultralyd i almen praksis
Audit om tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Audit om tidlig opsporing af kræft i almen praksis

(Download pdf)
APO’s kræftaudit har til formål at sætte fokus på - og forbedre den tidlige opsporing af kræft i dagligdagen i almen praksis samt at styrke samspillet mellem almen praksis og det lokale sygehus,. Særligt fokus er på de diagnostiske centre og samspillet om patienter der ikke præsenterer sig med specifikke alarmsymptomer.
Audit om psykofarmaka - Region Hovedstaden 2017

Audit om psykofarmaka - Region Hovedstaden 2017

(Download pdf)
Formål for audit • At sætte fokus på ordination af psykofarmaka i almen praksis i Region Hovedstaden • At sætte fokus på at der sker en systematisk opfølgning på disse patienters behandling • At kortlægge og optimere omfanget af årskontroller og metabolisk screening, herunder fremme vurdering af EKG’er for patienter i behandling med psykofarmaka. • At afdække den faktiske ansvarsfordeling mellem almen praksis og psykiatrien ved ordination af og opfølgning på behandling med psykofarmaka.
Audit om luftvejsinfektioner 2018 Region Midt

Audit om luftvejsinfektioner 2018 Region Midt

(Download pdf)
Projektets hovedformål er at kvalitetsforbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis med fokus på et rationelt antibiotikaforbrug.
Audit om søvnforstyrrelser

Audit om søvnforstyrrelser

(Download pdf)
Projektets formål er at kvalitetsforbedre indsatsen for patienter med søvnproblemer i almen praksis, herunder at øge praktiserende læger og deres personales viden om og interesse for søvnproblemer, samt at fremme hensigtsmæssige arbejdsgange i almen praksis angående medicinering mod søvnproblemer.
Luftvejsaudit 2017 - Færøerne

Luftvejsaudit 2017 - Færøerne

(Download pdf)
Projektets formål er at kvalitetsforbedre diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis med fokus på et rationelt antibiotikaforbrug. Denne rapport beskriver det samlede resultat af registreringen i almen praksis på Færøerne.
Luftvejsaudit 2017

Luftvejsaudit 2017

(Download pdf)
Almen praksis i Region Nordjylland og Region Syddanmark deltog i projektet. I januar/februar 2017 registrerede læger, behandlersygeplejersker og øvrigt klinikpersonale i 20 arbejdsdage alle patienter som henvendte sig med symptomer på en luftvejsinfektion.
Audit om PPI

Audit om PPI

(Download pdf)
Formålet med rapporten er At kortlægge forbruget af protonpumpehæmmende medicin (PPI) i almen praksis i Region Syddanmark, at undersøge forekomsten af uhensigtsmæssig behandling med PPI og at forbedre kvaliteten af ordinationsmønstret vedrørende PPI i almen praksis i Region Syddanmark.
Audit om Stress 2016

Audit om Stress 2016

(Download pdf)
Lægens arbejde med at hjælpe personer med stress kan for lægen være stressende, herunder at afgøre om en sygemelding er hensigtsmæssig. Desuden skal lægen til stadighed afgøre, om patientens fysiske symptomer er tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, og at sygdommen ikke i stedet f.eks. burde håndteres som en depression, der afhængig af sværhedsgrad kan behandles med medicin, og som giver ret til tilskud for behandlingen hos en psykolog.
Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 2016

Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 2016

(Download pdf)
Antibiotikaresistens er et stigende globalt problem og har store sundhedsmæssige implikationer. Den væsentligste årsag til problemet er en for stor udskrivning af antibiotika både i primær og sekundærsektoren. I Danmark tegner almen praksis sig for langt den største udskrivning af antibiotika, og 60-70 % er til luftvejsinfektioner.
Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis

(Download pdf)
Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis. Hovedstaden 2015.
Audit om psykofarmaka

Audit om psykofarmaka

(Download pdf)
Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom
Rationel billeddiagnostik i almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis

(Download pdf)
Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis.
Audit om den ældre patient. Region Syddanmark

Audit om den ældre patient. Region Syddanmark

(Download pdf)
Audit der sætter fokus på problemer vedr. sociale forhold, medicinering og skrøbelighed blandt ældre patienter i almen praksis.
Audit om den ældre patient - Region Hovedstaden

Audit om den ældre patient - Region Hovedstaden

(Download pdf)
Audit der sætter fokus på problemer vedr. sociale forhold, medicinering og skrøbelighed blandt ældre patienter i almen praksis.
Tværfaglig audit om smertebehandling

Tværfaglig audit om smertebehandling

(Download pdf)
Læge/behandlersygeplejerske del En APO-registrering af hvordan disse patienter håndteres i almen praksis.
Tværfaglig audit om smertebehandling

Tværfaglig audit om smertebehandling

(Download pdf)
Sekretær/Praksispersonaledel En APO-registrering af hvordan disse patienter håndteres i almen praksis.
Deltagerevaluering ”Den ældre patient” 2014

Deltagerevaluering ”Den ældre patient” 2014

(Download pdf)
Projektforløbet ”Den ældre Patient” blev i august 2014 afsluttet med telefoninterviews, hvorved deltagende praksis på frivillig basis havde mulighed for at give deres uforbeholdne mening om projektet.
Audit for kiropraktorer

Audit for kiropraktorer

(Download pdf)
Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014. Denne rapport beskriver resultatet af en auditregistrering blandt kiropraktorer i Region Sjælland foretaget i foråret 2014.
Audit vedrørende ”Den ældre patient” 2 - 2014

Audit vedrørende ”Den ældre patient” 2 - 2014

(Download pdf)
Projektet har haft 2 formål. For det første at sætte det fokus på ældre patienter i almen praksis, som foreskrives af DSAMs ældrevejledning. For det andet at pilotteste mulighederne for bedre udnyttelse af Dansk almenmedicinsk kvalitetsenheds (DAK-E) faciliteter i en audit og kvalitetsudviklingsform, der bygger på APO’s metode og erfaringer.
Audit vedrørende ”Den ældre patient” 2014

Audit vedrørende ”Den ældre patient” 2014

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i projektet ”Den ældre patient”, hvor 20 praksis har deltaget. Det har været ideen med projektet at lave et kvalitetsudviklingsprojekt, der udnytter DAK-E’s faciliteter i en proces, der bygger på APO’s erfaringer.
Diabetes type 2 på Færøerne 2012-2014

Diabetes type 2 på Færøerne 2012-2014

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultatet af 2. registrering i en APO-audit om Diabetes Mellitus type 2 på Færøerne. Første registrering fandt sted i vinteren 2011/2012 og aktuelle registrering har fundet sted fra 1.10. 2013 til slutningen af januar 2014.
Luftvejsinfektioner - Region Sjælland 2014

Luftvejsinfektioner - Region Sjælland 2014

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende læger i Region Sjælland foretog i 4 uger i januar/februar 2014. Der blev registreret i alt 2678 tilfælde med luftvejsinfektioner. De 38 læger, der havde valgt papirversion, registrerede i alt 1639 tilfælde. De 41 læger, der havde valgt datafangst, registrerede i alt 1039 tilfælde.
Luftvejsinfektioner - Region Syddanmark 2014

Luftvejsinfektioner - Region Syddanmark 2014

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende læger i Region Syddanmark foretog i 4 uger i februar/marts 2014. Der blev registreret i alt 1271 tilfælde med luftvejsinfektioner. De 11 læger, der havde valgt papirversion, registrerede i alt 362 tilfælde. De 36 læger, der havde valgt datafangst, registrerede i alt 909 tilfælde.
Evaluering - Lænderygproblemer Sjælland

Evaluering - Lænderygproblemer Sjælland

(Download pdf)
Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland - Evaluering af projektet 2013
Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

(Download pdf)
Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012
Lægekonsultationerne i Statsfængslet i Nyborg

Lægekonsultationerne i Statsfængslet i Nyborg

(Download pdf)
Lægebetjeningen i landets fængsler og arresthuse er i øjeblikket præget af, at der ikke foreligger overenskomst på området. I Statsfængslet i Nyborg varetages lægebetjeningen af en fastansat alment praktiserende læge i samarbejde med 3 sygeplejersker og eksterne speciallægekonsulenter.
Vestegnsprojektet

Vestegnsprojektet

(Download pdf)
”Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL”
Fag- og samarbejdsaudit 2011/2012

Fag- og samarbejdsaudit 2011/2012

(Download pdf)
En audit om samarbejde i en kommune (Trondhjem i Norge)
Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 2011/2012

Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 2011/2012

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende læger på Færøerne i en 3 måneders periode i vinteren 2011/2012. Der blev i alt registreret
Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra APO’s audit om smertebehandling i almen praksis, som blev gennemført i efteråret 2011 i Region Syddanmark. 25 læger registrerede i alt 562 patienter over de 8 uger som registreringen varede.
PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE I

PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE I

(Download pdf)
Resultat af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Delrapport 1
PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE II

PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE II

(Download pdf)
Denne rapport omhandler interventioner, som iværksættes i perioden efterår 2011- efterår 2012 i palliative forløb i Nyborg Kommune på Fyn i forbindelse med Projekt Palliation i Nyborg Kommune (PINK).
Lændesmerter

Lændesmerter

(Download pdf)
Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit om lændesmerter i almen praksis, hvor 88 praktiserede læger fra Region Syddanmark i 8 uger i foråret 2011 registrerede alle deres kontakter, hvor lændesmerter var hovedemnet ved konsultationen.
Volds- og alkoholrelaterede skader - Grønland 2010

Volds- og alkoholrelaterede skader - Grønland 2010

(Download pdf)
Undersøgelsen havde til formål at undersøge andelen af henvendelser til sundhedsvæse-net i Grønland pga. ulykker/skader, graden af påvirkning af alkohol blandt de tilskadekom-ne samt kendetegn ved de voldsepisoder, som medførte, at voldsramte opsøgte sund-hedsvæsenet.
Happy Audit - Final Report

Happy Audit - Final Report

(Download pdf)
This report describes the main results of the EU-financed project HAPPY AUDIT, which took place in 2008 and 2009 with the participation of more than 600 general practitioners from Denmark, Sweden, Lithuania, Russia, Spain and Argentina.
Laver vi det rigtige?

Laver vi det rigtige?

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne af registreringen i auditprojektet ”Laver vi det rigtige”. Der har været stor interesse for projektet og 118 læger fra 48 praksis i region Midtjylland har deltaget.
Luftvejsinfektioner - Island 2. registrering 2010

Luftvejsinfektioner - Island 2. registrering 2010

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra 2. registrering af APOs audit om luftvejsinfektioner i Island, hvor 13 læger registrerede alle de tilfælde med luftvejsinfektioner, de mødte i 3 uger i marts/april 2010.
Audit om Hypertension i almen praksis 2. reg.

Audit om Hypertension i almen praksis 2. reg.

(Download pdf)
Denne rapport beskriver det endelige resultat af APO’s audit om hypertension i almen praksis, som havde deltagelse af praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark. I 2007 deltog 184 praksis som registrerede 7342 tilfælde, i 2009 del-tog 128 praksis som registrerede i alt 3750 tilfælde.
Elektronisk audit om luftvejsinfektioner 2. reg.

Elektronisk audit om luftvejsinfektioner 2. reg.

(Download pdf)
2. registrering 2010 Denne audit beskriver resultaterne fra 2. registrering af APO og DAK-E’s audit om luftvejs-infektioner, der fandt sted i 15 arbejdsdage i februar 2010.
Øreproblemer hos førskolebørn

Øreproblemer hos førskolebørn

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om øreproblemer hos førskolebørn. 152 læger og 50 sygeplejersker i Region Sjælland og Region Syddanmark har fra januar 2010 til juni 2010 registreret børn med akutte øresymptomer/-problemer i deres praksis.
Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra første registrering i APOs audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark, som fandt sted i april 2010. 23 ørelæger registrerede i 15 arbejdsdage i april/maj alle tilfælde med akutte luftvejsinfektioner
Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes

Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes

(Download pdf)
Denne rapport giver en indsigt i behandlingen af 2012 patienter med type 2 diabetes tilknyttet 42 praksis i Region Hovedstaden i 2006-2007. Behandlingen er forsøgt målt og vejet via kvalitetsindi-katorer, hvorved fås et kvantitativt billede af behandlingskvaliteten i disse praksis.
Polyfarmaci i almen praksis 2009

Polyfarmaci i almen praksis 2009

(Download pdf)
Region Sjælland har gennemført et pilotprojekt med medicingennemgang af patienter behandlet i almen praksis med henblik på at fremme rationel lægemiddelbehandling.
Blodtryksmåling, ankelblodtryksmåling

Blodtryksmåling, ankelblodtryksmåling

(Download pdf)
Denne rapport beskriver et studie iværksat mhp. at teste om praktiserende læger efter at have gennemgået et struktureret oplæringsprogram er i stand til at udføre måling af ankelblodtryk og beregning af ankel brachial indeks med tilstrækkelig præcision.
Happy Audit 2. registrering 2009

Happy Audit 2. registrering 2009

(Download pdf)
HAPPY AUDIT er et EU-finansieret projekt, hvis formål har været at bidrage til kampen mod antibiotikaresistens via kvalitetsforbedring af praktiserende lægers udredning og behandling af luftvejsinfektioner. 85-90% af al antibiotikaforbrug udskrives af almen praksis og 60% går til behandling af luftvejsinfektioner.
Gynækologi i Almen praksis

Gynækologi i Almen praksis

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 309 praktiserede læger fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark i 15 arbejdsdage i april/maj 2009 registrerede alle deres kontakter, hvor et gynækologisk problem var hovedemnet.
Elektronisk Luftvejsaudit

Elektronisk Luftvejsaudit

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit om luftvejsinfektioner, hvor registreringen fandt sted i 3 uger i januar/februar 2009. I alt 47 registranter fra 24 praksis, der alle er koblet op på datafangstmodulet, deltog.
Luftvejsinfektioner Island 2009

Luftvejsinfektioner Island 2009

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om luftvejsinfektioner i Island, hvor 21 læ-ger registrerede alle de tilfælde med luftvejsinfektioner, de mødte i 3 uger i marts/april 2009.
Drænbehandling

Drænbehandling

(Download pdf)
Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark 24 ørelæger
Sygeplejerskens rolle Grønland

Sygeplejerskens rolle Grønland

(Download pdf)
Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet Grønland 2007 42 deltagere
Henvisninger fra almen praksis

Henvisninger fra almen praksis

(Download pdf)
Rapporten ”Henvisninger fra almen praksis – en èndagsregistrering” indeholder resultaterne af en praksisaktivitetsanalyse, som er udført af Audit Projekt Odense (APO) ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet på foranledning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Hypertension - Patienternes svar

Hypertension - Patienternes svar

(Download pdf)
I forbindelse med audit om ”Hypertension i almen praksis” fik alle patienter, der indgik i registreringen, udleveret et spørgeskema, som de blev bedt om at udfylde og sende ind, når de kom hjem fra lægens konsultation.
Hypertension i almen praksis

Hypertension i almen praksis

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne af første registrering i APOs audit om hypertension i almen praksis, hvor 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark deltager.
Samarbejde med Kommunerne før strukturreformen

Samarbejde med Kommunerne før strukturreformen

(Download pdf)
Almen praksis får en vigtig rolle i udviklingen omkring strukturreformen.Vi har derfor gennemført en undersøgelse af samarbejdet mellem almen praksis og en række kommuner inden reformen startede den 1. januar 2007.
Elektronisk audit

Elektronisk audit

(Download pdf)
Formålet med aktuelle projekt har været at teste, hvordan en APO-registrering ville forløbe blandt en gruppe læger, der i dagligdagen diagnosekoder deres patientkontakter med ICPC.
Lægemidler

Lægemidler

(Download pdf)
Denne rapport viser de vigtigste resultater fra et projekt om omstændighederne ved ordination af lægemidler i almen praksis i Roskilde Amt. 14. deltagere
Penicillinallergi

Penicillinallergi

(Download pdf)
I efteråret 2006 blev der i en række praksis gennemført et pilotprojekt mhp. kortlægning af formodet penicillinallergi i almen praksis. Undersøgelsen er udført efter APO-metoden, og der foreligger nu en opgørelse over talmaterialet.
Praksispersonalet

Praksispersonalet

(Download pdf)
265 praksispersonaler har i det sene efterår 2005 registreret mere end 30.000 patientkontakter, hvor de enten helt selvstændigt eller i samarbejde med lægen har deltaget i det kliniske arbejde.
Overfølsomhed

Overfølsomhed

(Download pdf)
Mere end hver fjerde voksne dansker oplever hvert år en overfølsomhedsreaktion, og op mod hver femte voksne dansker har enten astma eller høfeber. Forekomsten af overfølsomhedssygdomme har været stigende, men sundhedsvæsenets tilbud til patienterne er ikke særligt velbeskrevet, og det formodes, at mange patienter får suboptimale tilbud, både hvad angår udredning, forebyggelse og behandling.
Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt

(Download pdf)
Denne rapport beskriver APO-delen af det tværfaglige rygprojekt ”Lændesmerter i Fyns Amt”. Projektet er en nyskabelse på den måde, at man har søgt at kombinere APO-audit, som baseres på en tværsnitsregistrering, med Protap-audit, som beskriver forløb.
Luftvejsinfektioner i almen praksis

Luftvejsinfektioner i almen praksis

(Download pdf)
Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om luftvejsinfektioner, hvor registre-ringen fandt sted i 3 uger i marts 2006. 131 læger fra 6 amter (Ribe, Fyns, Vestsjællands, Roskilde, Københavns Kommune og Bornholms) deltog. Der blev registreret i alt 5067 tilfælde, hvilket svarer til 39 pr. deltagende læge.
Forebyggelse

Forebyggelse

(Download pdf)
Forebyggelse i almen praksis. 394 læger. I 5 arbejdsdage registrerede hver læge 12 konsekutive konsultationer på patienter over 18 år, hvorved der blev indsamlet data fra i alt 22.003 konsultationer. Audit blev udført i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed. Opfølgningsmøder i hvert af de involverede amter i april/maj.
Kontaktaudit

Kontaktaudit

(Download pdf)
Praktiserende lægers kontakter med social- og sundhedsvæsenet. 295 praktiserende læger fra Københavns, Roskilde, Fyns, Ringkøbing og Nordjyllands Amter deltog i registreringen, som fandt sted i en uge i september 2003. Opfølgningsmøder ved Ãrsskiftet 2003/2004.
Ambulancelæger på Vestfyn

Ambulancelæger på Vestfyn

(Download pdf)
Denne rapport indeholder hovedresultaterne af en analyse af 1582 udrykninger foretaget af ambulancelægerne på Vestfyn i perioden 1. marts 2002 til 30.april 2003.

 

Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk